ticket

Ticket hay còn gọi là phiếu quyền bán, được tạo ra với chức năng dùng để đăng ký cung cấp một phần lượng MTO token bán ra thị trường.

Cơ chế ticket

Phiếu quyền bán được tạo tự động cho chủ sở hữu Mto token (sau ít nhất 30 ngày kể từ ngày sở hữu),phiếu được cấp vào ngày 1 hàng tháng.

Chỉ được nhận phiếu quyền bán khi sở hữu tối thiểu trên 10MTO . Ngoại trừ MTO được mua trên thị trường, khi có ít hơn 10 MTO thì sẽ không nhận được phiếu quyền bán hàng tháng và chỉ có thể bán sau khi hết thời hạn khóa 1 năm.

Việc Đăng ký quyền bán có thể tiến hành ngay trong phần Menu của website mto.mtobit.com.

Thời gian đăng ký sử dụng ticket ( phiếu quyền bán ) : mỗi tháng người sở hữu có thể đăng ký tới ngày 20 hàng tháng / từ ngày 25~30 sẽ công khai tổng số lượng bán và số lượng mỗi cá nhân có thể bán.

Số lượng token được quyền bán sẽ được chuyển vào ví cá nhân của bạn trên sàn giao dịch mtobit.com vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.

Mỗi lần đăng ký sử dụng phiếu quyền bán, hội viên phải sử dụng hết số phiếu bán đang sở hữu và hệ thống sẽ đặt lại số phiếu này về mức ban đầu (0).

Ưu điểm
  • Toàn bộ 56,000,000 token MTO trong vòng 1 năm và hội viên không thể tùy tiện bán vào trên thị trường.
  • Hội viên có thể bán MTO trong thời gian bị khóa bằng quyền bán “Ticket”. Trong tháng, Số lượng MTO được bán ra tùy thuộc vào số lượng hội viên nắm giữ và số lượng ”ticket” được sử dụng, khả năng bán từ 0.01% - 100% lượng MTO nắm giữ.
  • Mỗi tháng tổng lượng MTO bán ra chiếm 1% - 8% trong 56,000,000 MTO, tối đa (4,000,000 token / tháng) Trong vòng 1 năm, số lượng MTO lớn nhất bán ra là 36%, tương đương 17,500,000 MTO token.
  • Sau 1 năm, kế hoạch khóa và cơ chế phân phối sẽ được thiết lập thông qua việc bỏ phiếu biểu quyết từ các hội viên .
  • Kết hợp với cơ chế Node sẽ khiến khan hiếm lượng MTO token ra thị trường.
Số lượng phân bổ trên thị trường theo phiếu quyền bán (ticket)

M tháng là kể từ tháng MTO Token bắt đầu được niêm yết tương đương với 30 ngày + M tháng (có thể 30 ngày hoặc 31 ngày)

M M+1 M+2 M+3 M+4 M+5
Percentage 1% 1% 1% 2% 2% 2%
Quantity 500,000 500,000 500,000 1000,000 1000,000 1000,000
Total 500,000 1000,0000 1,500,000 2,500,000 3,500,000 4,500,000
M+6 M+7 M+8 M+9 M+10 M+11
Pecentage 3% 3% 3% 4% 5% 8%
Quantity 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 4,000,000
Total 6,000,0000 7,500,000 9,000,000 11,000,000 13,500,000 17,500,000
Ví dụ minh họa

Các hội viên A,B,C,D, E sở hữu một lượng MTO token và số phiếu bán tương ứng là
A: 1000,000 MTO token, 03 phiếu bán.
B: 450,000 MTO token, 04 phiếu bán.
C: 1,300,000 MTO token, 03 phiếu bán.
D: 100,000 MTO token, 02 phiếu bán.
E: 500,000 MTO token, 0 phiếu bán.

Trong đó chỉ có các hội viên A,B,D là muốn bán và các hội viên này sử dụng phiếu bán để đứa đồng MTO lên sàn. Hiện tại ở tháng M+7, số lượng MTO token được mở khóa là 1,500,000 tương ứng với 3%.

Sau đây là bảng tính toán số lượng MTO token được đưa lên sàn:

Nắm giữ Phiếu bán đăng ký Khả năng bán (nắm giữ x Phiếu bán) Tỷ lệ bán(%) Số lượng tối đa được phép bán Số lượng bán thực tế
A 1,000,000 03 3,000,000 60 900,000 900,000
B 450,000 04 1800,000 36 540,000 450,000
C 1,200,000 0 0 0 0 0
D 100,000 02 200,000 4 60,000 60,000
E 500,000 0 0 0 0 0
H = 5,000,000 1,500,000 1,410,000

Hội viên C và E không đưa MTO token lên sàn vì hội viên C không đăng ký bán, hội viên E chưa sở hữu phiếu bán hoặc mới chuyển MTO lên sàn tháng trước.

** Theo kết quả thì trong trường hợp này số lượng bán ra thị trường là 1,410,000 token, ít hơn 1,500,000 token được phân phối ra thị trường trong tháng.
✓ A có thể bán 900,000 token tương đương với 90% số lượng đang sở hữu.
✓ B có thể bán tất cả 450,000 token tương đương với 100% số lượng đang sở hữu.
✓ D có thể bán 60,000 token tương đương với 60% số lượng đang sở hữu